Home AutBudNet Powiązania
 
Powiązania PDF Drukuj

Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych UE

Badania prowadzone w planowanych laboratoriach przyczyniać się będą do poprawy komfortu użytkowania budynków, zwłaszcza użyteczności publicznej, wspomagając działania wszystkich znajdujących się w nich osób. Elementy automatyki budynkowej mogą znaleźć również zastosowanie w obsłudze zaawansowanych urządzeń ułatwiających poruszanie się po budynkach osób niepełnosprawnych, sprzyjać utrzymaniu dogodnych warunków pracy i odpoczynku w pomieszczeniach np. szpitali czy biur (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.). Ponadto opracowanie kompleksowych metodologii integracji systemów różnych standardów i zarządzania złożonymi systemami automatyki budynkowej, pozwoli na łatwiejsze ich programowanie, uruchamianie i testowanie przez pracowników o różnym poziomie umiejętności programistycznych, a nawet przez operatorów, zatrudnianych bezpośrednio na obiektach.

Pozytywny wpływ projektu na realizację Polityki Zrównoważonego Rozwoju.

W stworzonych laboratoriach planuje się prowadzenie kompleksowych badań z zakresu oceny efektywności energetycznej nowoczesnych instalacji elektrycznych i systemów automatyki budynków. Dzięki zastosowaniu odpowiednich czujników i urządzeń wykonawczych w systemach automatyki oraz odpowiednich algorytmów ich funkcjonowania, możliwe jest zoptymalizowanie i znaczna redukcja zapotrzebowania budynków na wszelkiego rodzaju media energetyczne i wodę. Taki schemat funkcjonowania budynków, zwłaszcza dużych obiektów biurowych i użyteczności publicznej, przyczynia się do zmniejszenia ich zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, co wpisuje się w ogólną strategię ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego i ochrony zasobów wodnych.

Aby budynek mógł funkcjonować bardziej efektywnie i wydajnie, zapewniając właściwy komfort i bezpieczeństwo użytkowania, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów użytkowania i energochłonności, musi funkcjonować jako obiekt infrastrukturalny. W nowoczesnych budynkach zadanie to realizowane jest za pośrednictwem rozproszonych systemów automatyki pozwalających na bieżący pomiar odpowiednich wielkości fizycznych i sterujących pracą instalacji energetycznych oraz urządzeń znajdujących się w budynku takich jak m.in.: stacje klimatyzacyjne, urządzenia oświetleniowe, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne itd.

Współpracują one często również z systemami bezpieczeństwa, kontroli dostępu do pomieszczeń i ochrony mienia, tworząc system zarządzania budynkiem (BMS – Building Management System). Ze względu na istnienie kilku różnych  standardów takich systemów, konieczna staje się ich integracja na poziomie sprzętowym i oprogramowania. Tylko taka strategia, w połączeniu ze szczegółowymi badaniami funkcjonalności wybranych standardów systemów automatyki budynkowej i przy intensywnej wymianie informacji pomiędzy ośrodkami badawczymi, może przyczynić się do podniesienia ich wydajności w zakresie będącym przedmiotem projektu.

Powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi w ramach NSRO 2007-2013

Działania przewidywane do realizacji w projekcie będą mieć charakter interdyscyplinarny. Choć związane są bezpośrednio z automatyką i energetyką, to jednak korzystają z narzędzi technologicznych wykorzystywanych w elektronice i informatyce. Same zaś urządzenia systemowe sterowane poprzez magistrale wymiany danych są aktualnie szeroko stosowane w nowopowstających budynkach użyteczności publicznej, jako element poprawy komfortu ich użytkowania oraz bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Dlatego też niniejszy projekt wiąże się z innymi projektami przewidzianymi do realizacji w tym okresie a w szczególności z:

  • Projektem budowy Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH – budynek dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w Krakowie. Projekt kluczowy z listy indykatywnej. Zakłada on rozszerzenie istniejącej bazy dydaktycznej AGH poprzez budowę i wyposażenie wolno stojącego obiektu naukowo-dydaktycznego na potrzeby Katedry Informatyki Wydziału EAIiE, zawierającego pomieszczenia dydaktyczne dla kształcenia na kierunkach związanych z informatyką
  • Projektem modernizacji AKC CYFRONET AGH – etap 1. Projekt kluczowy z listy indykatywnej. Realizacja tego projektu ma na celu rozwój bazy badawczej i rozszerzenie oferty edukacyjnej AGH poprzez modernizację obiektu Akademickiego Centrum Komputerowego „Cyfronet”, w tym modernizację hali komputerów dużej mocy, sal dydaktycznych i laboratoriów
  • Projektem SENSE w ramach 6FP działanie IST (Smart Embedded Network of Sensing Entities). Projekt już realizowany (koniec: 31.08.2009), którego partnerem jest AGH Kraków. Projekt dotyczy opracowania inteligentnych, rozproszonych sieci bezprzewodowych, tworzących samodzielnie optymalne ścieżki wymiany informacji, samo kalibrujące się z urządzeniami zdolnymi do wymiany informacji miedzy sąsiadami
  • Projektem pt. „Opracowanie metod analizy i narzędzi do komputerowo wspomaganego zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w ramach systemu warstw zabezpieczeniowo-ochronnych obiektów przemysłowych podwyższonego ryzyka”, realizowanym już przez Katedrę Automatyki na Politechnice Gdańskiej
  • Projektem budowy Certyfikowanego Laboratorium Instalacji Elektrycznych KNX, realizowanym już częściowo przez Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej

 

 
Joomla Templates by Joomlashack