Strona przedmiotu

SyllabusHarmonogram ćwiczeńLiteraturaMateriały do ćwiczeń laboratoryjnychRegulamin odrabiania ćwiczeń w Laboratorium Elektrotechniki z Napędami ElektrycznymiOgólne zasady organizacji i bezpieczeństwa obowiązujące w Laboratorium Maszyn Elektrycznych Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

Syllabus

Syllabus

Harmonogram ćwiczeń

Harmonogram

Literatura

Literatura

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych

Regulamin odrabiania ćwiczeń w Laboratorium Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

I. Przepisy porządkowe i organizacyjne

 1. Grupa studencka jest podzielona na grupy ćwiczeniowe, które odrabiają kolejne ćwiczenia wg ustalonego harmonogramu. Studenci zdają kolokwium w terminie na to przewidzianym dla całej grupy. Do kolokwium należy się przygotować z materiału, który jest objęty programem ćwiczeń danej serii (literatura podana jest przy programie każdego ćwiczenia). Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest równoznaczna z oceną niedostateczną. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student zdaje kolokwium w następnym terminie ćwiczeń swojej grupy, a brakujące ćwiczenie odrabia z inną grupą studencką swojego kierunku (w miarę wolnych miejsc), lub na końcu semestru w terminie rezerwowym, zgodnie z ustaleniami pkt 9 niniejszego regulaminu. Dopuszcza się dwukrotne zdawanie określonego kolokwium. W przypadku dwukrotnego wyniku negatywnego kolejne sprawdzenie wiadomości ma charakter komisyjny. Dopuszczalne jest jedno kolokwium komisyjne w semestrze, a jego negatywny wynik powoduje nie zaliczenie laboratorium. Zdanie kolokwium przewidzianego do danej serii ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do odrabiania ćwiczeń tej serii.
 2. Studenci, którzy wykazują w czasie ćwiczenia braki podstawowych wiadomości na temat przebiegu ćwiczenia lub brak aktywności w realizacji ćwiczenia mogą być usunięci z laboratorium przez prowadzącego grupę, z konsekwencją zaznaczenia nieobecności w ewidencji.
 3. Studenci, którzy niezależnie od pozytywnego wyniku kolokwium wykazują w czasie ćwiczenia braki podstawowych wiadomości na temat przebiegu ćwiczenia lub brak aktywności w realizacji ćwiczenia mogą być usunięci z laboratorium przez prowadzącego grupę, z konsekwencją zaznaczenia nieobecności w ewidencji.
 4. Każda grupa studencka na pierwszych zajęciach otrzymuje jeden komplet odbitek z tematyką, programem i tabelami do pomiarów przy każdym ćwiczeniu (w dalszej części będą one nazywane "formatkami"). We własnym zakresie grupa powiela formatki w ilości grup ćwiczeniowych. W formatce na początku ćwiczenia należy wypełnić tytułową tabelkę, podając nazwiska wszystkich ćwiczących i datę wykonywania ćwiczenia. W trakcie ćwiczenia grupa notuje wyniki pomiarów w odpowiednich tabelach. Po zakończeniu ćwiczenia prowadzący potwierdza podpisem wykonanie ćwiczenia oraz dopisuje swoje uwagi co do zakresu wykonanych pomiarów.
 5. Z wykonanego ćwiczenia grupa ćwiczeniowa sporządza sprawozdanie. Sprawozdanie powinno zawierać wypełnioną formatkę, niezbędne obliczenia, schematy pomiarowe i wykresy (zgodnie z instrukcją wykonania ćwiczenia). Tak wykonane sprawozdanie grupa przedkłada do korekty najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty odrobienia ćwiczenia, a następnie zalicza je ustnie najpóźniej w terminie kolejnego kolokwium. Nie zaliczenie w tym terminie powoduje obniżanie oceny o 0.5 stopnia za każdy tydzień spóźnienia. Powyższa sankcja nie obowiązuje w przypadku nieobecności usprawiedliwionej. Sprawozdanie nie może być zaliczone później niż w 8 tygodni po terminie odrobienia ćwiczenia. Przy zaliczaniu sprawozdania całej grupy prowadzący sprawdza wiadomości każdego studenta indywidualnie i wpisuje mu na formatce odpowiednią ocenę. Zaliczenia są równocześnie wpisywane w książce ewidencyjnej laboratorium. Studenci mają prawo dopilnować, aby wpis do książki został dokonany natychmiast. Odebrane sprawozdania przechowywane są w oddzielnej teczce dla każdej grupy. Studenci, którzy nie zaliczą sprawozdania mogą je otrzymać z powrotem i zaliczać ponownie w następnym tygodniu.
 6. W przypadku niemożności, z uzasadnionych przyczyn, wykonania ćwiczenia w terminie przewidzianym harmonogramem dla swojej grupy, student może je odrobić z inną grupą wykonującą to samo ćwiczenie za zgodą prowadzącego tę grupę. Zaliczenie ćwiczenia w tym wypadku odbywa się w trybie indywidualnym tzn. odrabiający musi posiadać własną formatkę i wykonuje indywidualnie sprawozdanie, które zalicza na swojej grupie.
 7. Przy jednym stanowisku ćwiczeniowym dopuszcza się maksymalnie 6 osób. Ze względów bezpieczeństwa ćwiczenia nie może wykonywać 1 osoba.
 8. W przypadku, gdy w jakimś terminie wypadnie okazjonalnie dzień wolny od zajęć (dzień Rektorski) program laboratorium danej grupy ulega zmniejszeniu o nie odbyte ćwiczenie. Skreśleniu nie podlegają kolokwia, lecz następujące po nich ćwiczenie. W przypadku, gdy w terminie ćwiczeń wypadnie dodatkowy wolny termin uwarunkowany odrobieniem zajęć (godziny Dziekańskie) brakujące ćwiczenie musi być odrobione w terminie dodatkowym (ew. wg harmonogramu), uzgodnionym pomiędzy grupą i kierownikiem laboratorium w danej grupie. Wprowadzenie tego terminu nie może spowodować przesunięcia innych terminów ustalonych harmonogramem, a w konsekwencji likwidację tzw. terminów dodatkowych na końcu semestru. W tej sytuacji grupa studencka może zrezygnować z nadzwyczajnego dnia wolnego i odrabiać ćwiczenia zgodnie z harmonogramem.
 9. W przypadku nie odrobienia lub nie zaliczenia przez studenta jednego z ćwiczeń przewidzianych harmonogramem danej grupy ma on prawo uczestnictwa w ćwiczeniu zorganizowanym przez prowadzącego w terminie dodatkowym. Zaliczenie tego ćwiczenia następuje w terminie przewidzianym harmonogramem lub ustalonym przez prowadzącego.
 10. Studenci spoza aktualnego rocznika obowiązani są zgłosić się do kierownika danej grupy w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć.
 11. Wszelkie sprawy organizacyjne lub sporne związane z tokiem ćwiczenia załatwia w danej grupie kierownik grupy. W przypadkach spornych pomiędzy kierownikiem a grupą wiążące są decyzje wykładowcy przedmiotu.

II. Zaliczenie

Zaliczenie semestru laboratorium wymaga odbycia wszystkich ćwiczeń przewidzianych harmonogramem w danym semestrze, z korektą wg pkt.I.8 dla danej grupy oraz zaliczeniem wszystkich sprawozdań.

Ogólne zasady organizacji i bezpieczeństwa obowiązujące w Laboratorium Maszyn Elektrycznych Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

 1. Studenci odrabiający ćwiczenia w laboratorium Katedry Maszyn Elektrycznych obowiązani są znać regulamin ćwiczeń tego laboratorium oraz przestrzegać podanych niżej zasad organizacji i bezpieczeństwa pracy.
 2. W laboratoriach w czasie ćwiczeń przebywać mogą tylko studenci odrabiający ćwiczenia według planu oraz dopuszczeni przez opiekuna (kierownika) grupy.
 3. Na zajęcia należy zgłaszać się punktualnie. Spóźnienie może być powodem niedopuszczenia do ćwiczenia.
 4. Wychodzenie z sali w czasie zajęć i po ich ukończeniu dozwolone jest tylko po zgłoszeniu u pracownika prowadzącego ćwiczenia i uzyskaniu akceptacji.
 5. Ćwiczącym nie wolno manipulować urządzeniami nie należącymi do ich stanowiska ani przenosić jakichkolwiek urządzeń bez polecenia pracownika prowadzącego ćwiczenia.
 6. Ćwiczący odpowiadają za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego posługiwania się urządzeniami. Zauważone usterki lub braki należy niezwłocznie zgłaszać.
 7. Włączanie komputerów pomiarowych do mierzonego układu jest dozwolone tylko na polecenie prowadzącego i zgodnie z jego objaśnieniami.
 8. Grupa ćwiczących przystępuje do montażu układów na stanowisku pomiarowym dopiero po poinformowaniu przez prowadzącego o zakresie danego ćwiczenia i sposobie zasilania stanowiska.
 9. Załączanie urządzeń pod napięcie dozwolone jest tylko za zgodą pracownika prowadzącego ćwiczenia. Za wszelkie następstwa samowolnego załączania napięcia odpowiedzialność ponoszą ćwiczący.
 10. W czasie ćwiczeń należy zachować ostrożność zapewniającą bezpieczeństwo wszystkich ćwiczących. W szczególności zabronione jest:
  • wykonywanie jakichkolwiek przełączeń w układach pod napięciem
  • dotykanie nie izolowanych części i zacisków maszyn lub przyrządów mogących znajdować się pod napięciem
  • dotykanie wirujących części maszyn
  • przebywanie w zasięgu dźwigni urządzeń pomiarowych momentu obrotowego maszyn
 11. W czasie ćwiczeń studenci przebywają tylko przy własnym stanowisku pomiarowym; lub w miejscu wskazanym przez prowadzącego.
 12. Po zakończeniu ćwiczenia (wykonaniu przewidzianych programem pomiarów) studenci zdają stanowisko ćwiczeniowe prowadzącemu, po czym cała grupa opuszcza laboratorium.
 13. W razie wykroczenia przeciw zasadom niniejszego regulaminu student może zostać usunięty z laboratorium w czasie trwania zajęć.
Jesteś tutaj: DYDAKTYKA STRONA PRZEDMIOTU