Strona przedmiotu

Harmonogram ćwiczeńMateriały do ćwiczeń laboratoryjnychOgólne zasady organizacji i bezpieczeństwa obowiązujące w Laboratorium Katedry Maszyn ElektrycznychRegulamin odrabiania ćwiczeń w Laboratorium ElektrotechnikiOchrona przeciwporażeniowa

Harmonogram ćwiczeń

Harmonogram
Harmonogram Grupa 1-10
Harmonogram Grupa 01 i 02

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych

Ogólne zasady organizacji i bezpieczeństwa obowiązujące w Laboratorium Katedry Maszyn Elektrycznych

 1. Studenci odrabiający ćwiczenia w laboratorium Katedry Maszyn Elektrycznych obowiązani są znać regulamin ćwiczeń tego laboratorium oraz przestrzegać podanych niżej zasad organizacji i bezpieczeństwa pracy.
 2. W laboratoriach w czasie ćwiczeń przebywać mogą tylko studenci odrabiający ćwiczenia według planu oraz dopuszczeni przez opiekuna (kierownika) grupy.
 3. Na zajęcia należy zgłaszać się punktualnie. Spóźnienie może być powodem niedopuszczenia do ćwiczenia.
 4. Wychodzenie z sali w czasie zajęć i po ich ukończeniu dozwolone jest tylko po zgłoszeniu u pracownika prowadzącego ćwiczenia i uzyskaniu akceptacji.
 5. Ćwiczącym nie wolno manipulować urządzeniami nie należącymi do ich stanowiska ani przenosić jakichkolwiek urządzeń bez polecenia pracownika prowadzącego ćwiczenia.
 6. Ćwiczący odpowiadają za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego posługiwania się urządzeniami. Zauważone usterki lub braki należy niezwłocznie zgłaszać.
 7. Włączanie komputerów pomiarowych do mierzonego układu jest dozwolone tylko na polecenie prowadzącego i zgodnie z jego objaśnieniami.
 8. Grupa ćwiczących przystępuje do montażu układów na stanowisku pomiarowym dopiero po poinformowaniu przez prowadzącego o zakresie danego ćwiczenia i sposobie zasilania stanowiska.
 9. Załączanie urządzeń pod napięcie dozwolone jest tylko za zgodą pracownika prowadzącego ćwiczenia. Za wszelkie następstwa samowolnego załączania napięcia odpowiedzialność ponoszą ćwiczący.
 10. W czasie ćwiczeń należy zachować ostrożność zapewniającą bezpieczeństwo wszystkich ćwiczących. W szczególności zabronione jest:
  • wykonywanie jakichkolwiek przełączeń w układach pod napięciem
  • dotykanie nie izolowanych części i zacisków maszyn lub przyrządów mogących znajdować się pod napięciem
  • dotykanie wirujących części maszyn
  • przebywanie w zasięgu dźwigni urządzeń pomiarowych momentu obrotowego maszyn
 11. W czasie ćwiczeń studenci przebywają tylko przy własnym stanowisku pomiarowym; lub w miejscu wskazanym przez prowadzącego.
 12. Po zakończeniu ćwiczenia (wykonaniu przewidzianych programem pomiarów) studenci zdają stanowisko ćwiczeniowe prowadzącemu, po czym cała grupa opuszcza laboratorium.
 13. W razie wykroczenia przeciw zasadom niniejszego regulaminu student może zostać usunięty z laboratorium w czasie trwania zajęć.

Regulamin odrabiania ćwiczeń w Laboratorium Elektrotechniki

I. Przepisy porządkowe i organizacyjne

 1. Grupa studencka jest podzielona na grupy ćwiczeniowe, które odrabiają kolejne ćwiczenia według ustalonego harmonogramu.
 2. Studenci, którzy wykazują w czasie ćwiczenia braki podstawowych wiadomości na temat przebiegu ćwiczenia lub brak aktywności w realizacji ćwiczenia mogą być usunięci z laboratorium przez prowadzącego grupę, z konsekwencją zaznaczenia nieobecności w ewidencji.
 3. Każda grupa studencka na pierwszych zajęciach otrzymuje komplet materiałów z programem, tabelami i schematami do pomiarów przy każdym ćwiczeniu.(W dalszej części niniejszego regulaminu te materiały zwane są "protokołami pomiarowymi"). We własnym zakresie grupa powiela protokoły w ilości grup ćwiczeniowych w danej grupie studenckiej (zwykle 4-6). Przed ćwiczeniem należy wypełnić tabelkę nagłówkową. W trakcie ćwiczenia grupa notuje wyniki pomiarów w protokole w odpowiednich tabelach. Po zakończeniu ćwiczenia prowadzący potwierdza w protokole wykonanie ćwiczenia oraz dopisuje swoje uwagi co do zakresu wykonanych pomiarów.
 4. Z wykonanego ćwiczenia grupa ćwiczeniowa sporządza sprawozdanie. Sprawozdanie powinno zawierać schematy, wykresy, obliczenia oraz protokół z wynikami pomiarów. Tak wykonane sprawozdanie grupa przedkłada najpóźniej w dwa tygodnie od wykonania ćwiczenia. Sprawozdanie nie może być zaliczone później niż 8 tygodni po terminie odrobienia ćwiczenia Przy zaliczaniu sprawozdania całej grupy prowadzący zajęcia sprawdza wiadomości każdego studenta (odnośnie przebiegu pomiarów, sposobu obliczeń, sensu otrzymanych wyników itp.) indywidualnie i wpisuje mu w protokole odpowiednią ocenę. Zaliczenia są równocześnie wpisywane w książce ewidencyjnej laboratorium. Studenci mają prawo dopilnować aby wpis do książki został natychmiast dokonany. Odebrane sprawozdania przechowuje w ciągu semestru kierownik grupy w oddzielnej teczce dla każdej grupy. Studenci, którzy nie zaliczą sprawozdania mogą je otrzymać z powrotem i zaliczać ponownie w następnym tygodniu.
 5. W przypadku niemożności, z uzasadnionych przyczyn, wykonania ćwiczenia w terminie przewidzianym harmonogramem dla swojej grupy, student może je odrobić z inną grupą wykonującą to samo ćwiczenie (w miarę wolnych miejsc) za zgodą prowadzącego tę grupę. Zaliczenie ćwiczenia w tym przypadku odbywa się w trybie indywidualnym tzn. odrabiający wykonuje własne jednoosobowe sprawozdanie i oddaje je z własnym protokołem w terminie ćwiczeń macierzystej grupy.
 6. Przy jednym stanowisku ćwiczeniowym dopuszcza się maksymalnie osiem osób. Ze względów bezpieczeństwa ćwiczenia nie może wykonywać jedna osoba.
 7. W przypadku, gdy w jakimś terminie ćwiczeniowym przewidzianym harmonogramem wypadnie okazjonalny dzień wolny od zajęć, program laboratorium danej grupy ulega zmniejszeniu o niewykonane ćwiczenie. W przypadku, gdy w terminie ćwiczeń wypadnie dodatkowy wolny termin uwarunkowany odrobieniem zajęć ( np. godziny dziekańskie), to brakujące ćwiczenie musi być odrobione w terminie dodatkowym, uzgodnionym z kierownikiem grupy. Wprowadzenie tego terminu nie może spowodować przesunięcia innych terminów ustalonych w harmonogramie a w konsekwencji likwidacji terminu zaliczeń na końcu semestru. W tej sytuacji grupa studencka w całości może zrezygnować z nadzwyczajnego wolnego terminu i odrabiać ćwiczenia normalnie.
 8. Studenci spoza aktualnego rocznika mający zaległe ćwiczenia laboratoryjne obowiązani są zgłosić się do prowadzącego daną grupę w ciągu dwóch pierwszych tygodni nowego semestru lub w ciągu tygodnia po otrzymaniu decyzji dziekana. Każdy z odrabiających ćwiczenia musi być wpisany do książki ewidencyjnej a kierownik grupy powinien ustalić tryb odrobienia zaległości.
 9. Wszelkie sprawy organizacyjne lub sporne związane z tokiem ćwiczenia załatwia w danej grupie kierownik grupy. W przypadkach spornych pomiędzy kierownikiem a grupą wiążące są decyzje wykładowcy przedmiotu.

II. Zaliczenie

Zaliczenie semestru laboratorium wymaga wykonania wszystkich ćwiczeń przewidzianych harmonogramem w danym semestrze, z ewentualną korektą według pkt.I.8 dla danej grupy, oraz zaliczenia wszystkich sprawozdań.

Ochrona przeciwporażeniowa

Część 1 Część 2 Część 3
Jesteś tutaj: DYDAKTYKA STRONA PRZEDMIOTU