Profil naukowo-badawczy

Z deficytu pierwotnych zasobów energii jak i zbyt niskiej efektywności wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej wynika potrzeba stworzenia inteligentnych systemów gospodarowania tą energią. W praktycznych działaniach oznacza to dostarczanie odbiorcom energii elektrycznej lub szerzej - usług energetycznych - z wykorzystaniem środków IT, zapewniające właściwą jakość dostarczanej energii, obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, także odnawialnej. Koncepcja ta wymaga badań interdyscyplinarnych i znajduje to odzwierciedlenie w strukturze Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, w skład której wchodzą laboratoria reprezentujące różne uzupełniające się kompetencje, a ich współpraca pozwoli zrealizować większość potrzeb badawczych i dydaktycznych inteligentnych systemów energetycznych znanych pod nazwą platforma technologiczna smart grids. Są to:

Elektronika przemysłowa - badania dotyczą oprócz jakości dostawy energii elektrycznej także racjonalizacji przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej. Istniejące przepisy wymuszają na odbiorcach ograniczanie negatywnego wpływu ich urządzeń na system elektroenergetyczny. Jednym z technicznych sposobów redukcji tej emisji jest konstrukcja układów elektro-/energoelektronicznych, które będą „postrzegane” przez system jako obciążenia rezystancyjne, a kształt ich prądu będzie prawie sinusoidalny. Jest to szczególnie ważne w bardzo zaburzonym środowiskach elektromagnetycznych - w przemyśle wydobywczym i metalurgicznym. Do tej grupy należą także układy energoelektroniczne przeznaczone do redukcji zaburzeń określane wspólnym terminem custom power oraz układy energoelektroniczne stosowane w napędzie elektrycznym i elektrotermii.

Maszyny elektryczne - badania dotyczącą zaawansowanych narzędzi analizy i optymalizacji (opartych także na metodach sztucznej inteligencji) w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn elektrycznych stosowanych zarówno w układach napędowych jak i w układach generacji energii. Pożądanym efektem będą energooszczędne konstrukcje maszyn i algorytmy sterowania minimalizujące straty energii oraz pulsację momentu.

Jakość dostawy energii elektrycznej - coraz częściej dostawcy energii, odbiorcy i producenci sprzętu doświadczają skutków złej jakości energii lub są sprawcami jej degradacji. Ta sytuacja wymaga posiadania dostatecznej wiedzy u każdego z uczestników rynku energii. Jej brak jest w wielu przypadkach źródłem dużych kosztów zarówno w skali gospodarki krajowej jak i w budżetach poszczególnych zakładów energetycznych, odbiorców przemysłowych i indywidualnych, producentów urządzeń itp. W tym obszarze badawczym mieści się także budowa infrastruktury sprzętowej i softwarowej smart meteringu oraz monitorowania wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej.

Rozproszone źródła i zasobniki energii - badania dotyczą energoelektronicznych interfejsów sprzęgających źródła energii - głównie układy fotowoltaiczne - z siecią zasilającą. Celem ich działania jest nie tylko transmisja energii czynnej ze źródła do sieci/wydzielonego odbiornika lecz także poprawa jakości napięcia w punkcie ich przyłączenia. Prowadzone badania dotyczące wirujących zasobników energii.

Automatyka budynków - obiektem badań jest wysoko zaawansowany technicznie budynek posiadający system czujników i detektorów oraz jeden zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji.

Jesteś tutaj: O KATEDRZE PROFIL NAUKOWO-BADAWCZY