Wielkanoc 2020 - życzenia świąteczne

Życzę Państwu spokojnych Świąt Wielkanocnych. Będą one inne niż wszystkie poprzednie, inne niż planowaliśmy i inne niż byśmy chcieli. W  domowej izolacji świętowanie nabierze nowego wymiaru. Wierzę jednak, że będzie to czas wyjątkowy i da nam wszystkim nadzieję na lepsze jutro. Przy okazji życzę Państwu zdrowia, sił i wytrwałości. Jestem pełny nadziei, że niebawem "jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie"!

Andrzej Bień

Pożegnanie Adama Antoniego Kieniewicza

12. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej (JUEE) - Kraków, 20-22 kwietnia 2020

Przedstawiciele polskiej nauki wspólnie z wybranymi organizacjami międzynarodowymi i krajowymi zapraszają specjalistów z dziedziny jakości dostawy energii elektrycznej i efektywnego jej użytkowania, naukowców i studentów, a także producentów sprzętu oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyka do udziału w konferencji EPQU, dwunastej z serii spotkań jakie miały miejsce w przeszłości. Krakowska konferencja to platforma wymiany doświadczeń wraz z przykładami zastosowań nowoczesnych technologii poprawiających jakość dostawy energii elektrycznej oraz nowych wyzwań biznesowych w tej dziedzinie techniki. Konfrontacja międzynarodowych i krajowych dokonań wspomoże obecne i przyszłe działania zmierzające do poprawy efektywności użytkowania energii, poprawy wskaźników jakości jej dostawy (w tym także ciągłości mierzonej współczynnikami SAIFI, SAIDI) oraz pełniejszej oceny wyników współpracy przedsiębiorstw energetycznych i ich klientów. Jak szacować koszty i zyski wynikające z poprawy jakości dostawy energii elektrycznej? Jakie nowe zjawiska w systemie elektroenergetycznym wystąpią po wprowadzeniu metod sztucznej inteligencji do rozwiązań przemysłowych? Jak mierzyć i oceniać na bieżąco stan jakości dostawy energii elektrycznej po obu stronach licznika? – oto niektóre z pytań na które będą starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji razem z zaproszonymi ekspertami i autorami głównych referatów.

Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika Łódzka są również wydawcami międzynarodowego czasopisma poświęconego jakości i użytkowaniu energii elektrycznej pt. „Electrical Power Quality and Utilisation Journal” (EPQU Journal).

Więcej informacji na stronie konferencji EPQU'20: http://www.EPQU2020.agh.edu.pl/

Zaproszenie na konferencję (call for papers) w formacie PDF

Projekt KlastER

Tytuł projektu: Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)

Czas realizacji projektu: 2019 - 2021

I konkurs na projekty otwarte w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Celem projektu KlastER jest wypracowanie Strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, w oparciu o szereg przeprowadzonych analiz oraz pilotażowe uruchomienia klastrów z wykorzystaniem opracowanych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Realizacja projektu KlastER umożliwi skuteczne wdrażanie wpisanego na listę projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kompleksowego projektu „Energetyka rozproszona", za którego implementację podmiotem odpowiedzialnym jest Ministerstwo Energii. W ramach projektu przewiduje się kompleksowe badania uwarunkowań i barier technicznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych rozwoju energetyki rozproszonej, w tym klastrów energii. Na tej podstawie, zostanie sformułowana strategia rozwoju klastrów energii w Polsce Będzie ona stanowić spójny program, który przyczyni się do rozwoju tej formy upowszechniania energetyki rozproszonej w Polsce poprzez dostarczenie założeń i rekomendacji dla różnego typu zainteresowanych grup, ze szczególnym uwzględnieniem: narzędzi wspomagających projektowanie i szacowanie opłacalności klastrów w zdefiniowanych warunkach; referencyjnych rozwiązań technologicznych wspomagających zarządzanie klastrem, w tym prowadzenie rozliczeń pomiędzy poszczególnymi członkami klastrów; zestawu dobrych praktyk dotyczących rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technologicznych, które ułatwią tworzenie nowych klastrów.

Projekt zapewni również możliwość wykorzystywania dorobku - rezultatów prac i badań - licznych instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej energetyki rozproszonej. Osiągnięciu tego celu będzie służyć utworzona Sieć Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako profesjonalnej instytucji badawczej zorientowanej na doradztwo i analizy istotne dla implementacji polityki państwa w obszarze energetyki rozproszonej. Przedmiotem działalności Sieci będą między innymi diagnozy problemów społecznych, organizacyjnych, legislacyjnych, technicznych, itp., istotnych dla implementacji polityki państwa w obszarze rozwoju klastrów energii oraz poszukiwanie i przedstawianie rekomendacji co do sposobów ich rozwiązywania. Sieć będzie stanowić również forum debaty publicznej otwartej na wszystkich interesariuszy, przez co stanie się medium budowy środowiska wspierającego rozwój energetyki rozproszonej oraz klastrów energii w Polsce.

Oprócz opracowania analiz i wytycznych, a w szczególności planowanej Strategii, zostaną przygotowane również rozwiązania technologiczne wspierające zarządzanie klastrami energii. Do ich implementacji zostanie wykorzystany know-how posiadany przez wszystkich partnerów oraz długoletnie doświadczenie w tworzeniu tego typu systemów. Dwie fazy realizacji projektu doprowadzą do opracowania gotowych rozwiązań, których użycie zostanie zweryfikowane w wybranych klastrach energii. Zebrane doświadczenia pozwolą na weryfikację, a w konsekwencji opracowanie Strategii rozwoju klastrów energii w Polsce.

Strona projektu: www.er.agh.edu.pl

Jesteś tutaj: O KATEDRZE AKTUALNOŚCI