Jubileusz 90-ych urodzin prof. dr. hab. inż. Aleksego Kurbiela

W dniu 25 lutego 2016 r. Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, która obradowała w auli Akademii Górniczo-Hutniczej, uczciła 90-tą rocznicę urodzin prof. dr. hab. inż. Aleksego Kurbiela. Uroczystości przewodniczył Dziekan Wydziału prof. Antoni Cieśla, który w imieniu swoim, władz Wydziału oraz Uczelni pogratulował Jubilatowi oraz wyraził Mu swoją wdzięczność za zasługi na rzecz Uczelni. Sylwetkę naukową prof. Kurbiela przedstawił prof. dr. hab. inż. Zbigniew Hanzelka, kierownik Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, następczyni Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych, w której pracował Jubilat. Następnie swoje gratulacje i życzenia złożyli przedstawiciele organizacji, których Jubilat jest członkiem: Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Były kwiaty, listy gratulacyjne, okolicznościowe upominki i medale.

Część nieoficjalna jubileuszu odbyła się w Klubie Profesora. Przy torcie i lampce szampana Jubilat spotkał się ze swoimi współpracownikami. Byli także Goście spoza Krakowa: pierwsza doktorantka prof. Kurbiela oraz przedstawiciel Huty Łaziska, z którą Jubilat przez wiele lat ściśle współpracował. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, była to dobra okazja do wspomnień.

Prof. dr. hab. inż. Aleksy Kurbiel urodził się 5 marca 1926 roku w Iwanowicach. Z Akademią Górniczo-Hutniczą związał się od 1953 r. i przeszedł w niej drogę od asystenta do profesora zwyczajnego. Był kierownikiem Zakładu Elektrotermii, a przez kilka lat - dodatkowo zastępcą dyrektora Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych. Najważniejsze obszary badań prof. Kurbiela to przede wszystkim piece łukowe, ale także tyrystorowe falowniki do nagrzewania indukcyjnego oraz układy symetryzacyjne dla dużych odbiorników jednofazowych. Jubilat jest autorem kilku książek i skryptów, autorem i współautorem kilkunastu patentów oraz ponad 80 publikacji, wydanych w kraju i za granicą. Jest członkiem wielu gremiów naukowych i organizacji technicznych. Bardzo ściśle współpracował z przemysłem. Do najważniejszych zakładów z którymi współpracował należą: Huta Łaziska, Huta Baildon, Huta Zygmunt, Zakłady Chemiczne Oświęcim, Huta Warszawa i Huta Stalowa Wola. Przez 22 lata prof. Kurbiel wykładał także w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie.

Wiedza, rzetelność, sumienność i uczciwość prof. Kurbiela zjednywały mu zawsze szacunek, uznanie i sympatię zarówno współpracowników jak i studentów zarówno Akademii Górniczo-Hutniczej, jak i Wyższej Szkoły Oficerskiej, dla których był niekwestionowanym autorytetem. Za swoje zasługi w obszarze naukowo-badawczym i dydaktycznym prof. dr. hab. inż. Aleksy Kurbiel był wielokrotnie odznaczany medalami oraz nagrodami i dyplomami uznania. Do najważniejszych odznaczeń należą Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 4 medale Ministerstwa Obrony Narodowej oraz medal Komisji Edukacji Narodowej.

Życzymy szanownemu Jubilatowi Panu Profesorowi Aleksemu Kurbielowi wielu dalszych lat w zdrowiu i pomyślności.

Zbigniew Waradzyn
Władysław Łoziak

Fotografie z jubileuszu 90-ych urodzin prof. dr. hab. inż. Aleksego Kurbiela

Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS 2016

Zbliżają się Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS 2016. Misją projektu jest rozwijanie inspiracji naukowych studentów, jak również zwiększenie komercjalizacji konstrukcji studenckich. Ważna jest także współpraca ze światem biznesu inżynieryjnego i wspieranie studenckiej przedsiębiorczości oraz integracja środowisk naukowych.

Organizowany Konkurs jest projektem ogólnopolskim, w tym roku odbywa się on po raz drugi. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród studentów uczelni technicznych w całej Polsce, a jej laureaci osiągają obecnie sukcesy na skalę międzynarodową. Konkurs odbywa się dwustopniowo: na etapie uczelnianym, a następnie ogólnopolskim. Zgłaszanie prac rusza już niebawem, 14 marca 2016r., za pośrednictwem strony http://www.kokos.nzs.org.pl Natomiast uroczysta gala wręczenia nagród najlepszym studentom odbędzie się 24-25 maja 2016 w AGH.

Wierzymy, iż tak ważne przedsięwzięcie, jakim niewątpliwie jest promowanie młodych ludzi z pasją rozwijających polską myśl konstruktorską, zasługuje na najlepszą oprawę.

Szczegóły przedsięwzięcia, jak również informacje na temat poprzedniej edycji i jej laureatów znajdują się na stronie internetowej Konkursu: http://www.kokos.nzs.org.pl

Wspomnienie o profesorze Jerzym Pasternaku

Dr hab. inż. Jerzy PASTERNAK, prof. AGH (1937-2016)

Profesor Jerzy Pasternak urodził się 3 lutego 1937 r. w Krakowie. Był synem Wojciecha - ekonomisty zatrudnionego w Magistracie oraz Marii z domu Kędziora, mieszkających w Rzeszowie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Rzeszowie i tam też w 1955 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego. Następnie podjął studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1962 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera w zakresie elektrotechniki (Nr 388/V/63).

Bezpośrednio po studiach został zatrudniony w AGH w Katedrze Elektrotechniki Hutniczej kierowanej przez prof. Jana Manitiusa, przemianowanej w 1969 r. w Instytut (później Katedrę) Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych.

Zajmował kolejno stanowiska asystenta, starszego asystenta i adiunkta w Zakładzie Elektrotermii, kierowanym kolejno przez prof. Eugeniusza Horoszkę, a następnie przez prof. Aleksego Kurbiela. W 1971 r. mgr inż. Jerzy Pasternak obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł naukowy doktora inżyniera, a w 1993 r. stopień doktora habilitowanego. Od maja 1999 r. do przejścia na emeryturę w 2007 r. dr hab. inż. Jerzy Pasternak był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2001 – 2005 pełnił funkcję zastępcy kierownika Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych.

Główne zainteresowania naukowe prof. Jerzego Pasternaka związane były z elektrotermią. Posiadał cenną umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką. Był autorem ponad 50 publikacji oraz kilkudziesięciu referatów konferencyjnych wygłoszonych na konferencjach w kraju i za granicą. Uczestniczył w realizacji około 60 prac naukowo - badawczych realizowanych na zlecenie przemysłu, w większości jako główny wykonawca i kierownik zespołu wykonawców. Był autorem i współautorem kilka patentów.

Profesor Jerzy Pasternak w ciągu ponad 40 lat pracy zawodowej na AGH odniósł bardzo duże sukcesy w działalności dydaktycznej, której poświęcał się w pełni z olbrzymią pasją. Prowadził wykłady i ćwiczenia na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych. Przekazywał studentom wiedzę z ogromnym zaangażowaniem. Był wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale. Dużym osiągnięciem profesora Jerzego Pasternaka było wypromowanie ponad 220 magistrów inżynierów i inżynierów elektryków. Był promotorem jednego doktoratu oraz recenzentem kilku prac doktorskich i habilitacyjnych. W 1975 r. został wybrany w skład Komisji Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Przez kilkanaście lat włączał się w działalność Studenckiego Koła Naukowego „ELEKTROTERMIA” i w organizację Studenckich Sekcji Kół Naukowych Pionu Hutniczego, Sekcja Elektrotermii. Zasiadał w Jury, w tym jako Przewodniczący tej Sekcji. W latach 1990-1996 przez dwie kadencje pełnił funkcję rzecznika Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej. Przez ponad 20 lat był członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a w latach 1994-1999 pełnił funkcję przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów zaocznych. Przez szereg lat był organizatorem dydaktyki w Katedrze Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych oraz członkiem Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika „Elektrotechnika” oraz członkiem Jury Konkursu „DIAMENTY AGH”. Oprócz pracy dydaktycznej w AGH prowadził przez kilka lat wykłady z elektrotermii w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach oraz w Politechnice Opolskiej.

W latach 70-tych ubiegłego wieku profesor Jerzy Pasternak prowadził aktywną działalność w ramach Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako członek Rady Oddziałowej ZNP na Wydziale EGiH AGH.

Profesor Jerzy Pasternak był wielokrotnie wyróżniany Nagrodami Rektora AGH za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną oraz dyplomami uznania. Przez kilkadziesiąt lat był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, wygłaszał referaty na zebraniach naukowych PTETiS.

Od 1964 r. profesor Jerzy Pasternak był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przez kilka kadencji pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Koła SEP nr 16 przy AGH oraz wielokrotnie był członkiem Jury Konkursu im. prof. Kazimierza Bisztygi na Najlepszą Pracę Dyplomową na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Od 1972 r. był członkiem Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP. Od lat 70-tych był aktywnym rzeczoznawcą Stowarzyszenia Elektryków Polskich, jako autor szeregu opracowań i ekspertyz. Był członkiem Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 78 ds. Elektrotermii przemysłowej.

Za działalność stowarzyszeniową w ramach SEP profesor Jerzy Pasternak został w 2007 r. wyróżniony Złotą Honorową Odznaką SEP. Za pełną poświęcenia działalność zawodową i społeczną był uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi (1979 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1983 r.), Złotą Odznaką ZNP (1991 r.) i Srebrną Odznakę Honorową SITPH (1997 r.).

Profesor Jerzy Pasternak zmarł w Krakowie w dniu 14 stycznia 2016 r. Pozostawił żonę Joannę, emerytowaną kierowniczkę biblioteki wydziałowej na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH, dwóch synów: Pawła - absolwenta Wydziału EAiIE AGH i Ryszarda - absolwenta Wydziału MiIM AGH oraz dwóch wnuków.

Profesor Jerzy Pasternak pochowany został na Cmentarzu w Krakowie - Batowicach, żegnany przez Rodzinę oraz liczne grono współpracowników i wychowanków, w których imieniu pożegnał Zmarłego Dziekan WEAIiIB AGH prof. Antoni Cieśla.

Profesor Jerzy Pasternak pozostanie w naszej Pamięci jako nauczyciel akademicki szczególnie zasłużony dla kształcenia kadr dla elektryki i rozwoju elektryki, w szczególności elektrotermii oraz człowiek o niespotykanej skromności i życzliwości.

Jan Strzałka

Źródła:
1. Who is Who Wydziału EAIiE AGH, Kraków 2002 r.
2. Archiwum O/Kr SEP
3. Archiwum Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii AGH

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w roku 2015 KEiASPE

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w roku 2015 Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii dostępne jest dla pracowników KEiASPE po zalogowaniu.

Jesteś tutaj: O KATEDRZE AKTUALNOŚCI